.

35 Years 
35 na taon na ang nakaraan, mahigit kalahating milyong volunteers ng NAMFREL ang nag-alay ng kanilang oras, pagod -- at para sa ilan -- ng kanilang buhay, upang masigurong malinis at tapat ang eleksyon, sa pamamagitan ng pagbabantay sa proseso, at pagtatanggol sa mga boto gamit ang kanilang mga sariling katawan. Ito'y isang paghahayag ng pagmamahal sa bayan, sa kalayaan at demokrasya, sa isang panahong ito'y mapanganib na gawin.

Ating ipagpatuloy ang kanilang sinimulan sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa katotohanan, katapatan, at kapayapaan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.
 
 
35 Years
  35 years ago, more than half a million NAMFREL volunteers offered their time, effort -- and for some -- even their lives, to ensure clean and honest elections, by watching over the process, and protecting ballot boxes with their own bodies. It was a manifestation of love for country, for freedom and democracy, at a time when it was dangerous to do so.

Let us honor their legacy by affirming our commitment to truth, honesty, and peace in our everyday lives.